ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Investor Relations

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

ปี 2559 ปี 2558 การเปลี่ยนแปลง (%)
ปี 2559 - 2558
สินทรัพย์รวม 14,920 14,422 3%
หนี้สินรวม 5,289 5,516 (4%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,632 8,906 8%
ทุนชำระเเล้ว 1,777 1,777 -
รายได้รวม 2,006 2,026 (1%)
กำไรสุทธิ 964 1,408 (32%)
กำไรจากการดำเนินงาน 424 332 28%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)1 4.95 4.56  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)2 0.20 0.15  
อัตรากำไรสุทธิ 48.05% 69.48%  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 11.41% 18.98%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม4 6.57% 10.47%  
อัตราหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อทุน 0.16 0.22  
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 408,563 408,563  

หมายเหตุ

1 มูลค่าหุ้นตามบัญชี หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/จำนวนหุ้นสามัญ
2 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) x 100%
4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) x 100%