ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Investor Relations

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

พันบาท

ปี 2560 ปี 2559 การเปลี่ยนแปลง (%)
ปี 2560 - 2559
สินทรัพย์รวม 17,239,650 14,920,324 16%
หนี้สินรวม 6,095,417 5,288,622 15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,144,233 9,631,702 16%
ทุนชำระเเล้ว 1,776,608 1,776,608 -
รายได้รวม 2,872,343 2,006,258 43%
กำไรสุทธิ 1,841,096 963,977 91%
กำไรจากการดำเนินงาน 499,453 424,218 18%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)1 5.79 4.95  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)2 0.25 0.20  
อัตรากำไรสุทธิ 64.10% 48.05%  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 19.29% 11.40%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม4 11.45% 6.57%  
อัตราหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อทุน 0.20 0.16  
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 423,558 408,563  

หมายเหตุ

1 มูลค่าหุ้นตามบัญชี หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/จำนวนหุ้นสามัญ
2 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) x 100%
4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) x 100%