ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Investor Relations

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 453,604,526 25.53
2. LUCKY SECURITIES, INC. 143,661,366 8.09
3. นายนพพร วิฑูรชาติ 109,357,561 6.16
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 102,345,154 5.76
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 78,090,600 4.40
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 59,000,000 3.32
7. น.ส.อาทิตยา จันทรประภา 41,308,886 2.33
8. นางเกศินี วิฑูรชาติ 31,386,000 1.77
9. น.ส.ธัญจิรา พจน์เกษมสิน 26,092,352 1.47
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,480,807 1.32
11. นายอัคริม จันทรประภา 23,080,789 1.30
12. นางปาริชาต สุทธพงศ์ 17,750,580 1.00
13. นางสุพรรณ วิฑูรชาติ 17,307,100 0.97
14. ม.ล.เทวินธรา เทวกุล 16,890,000 0.95
15. น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 16,432,900 0.92
16. น.ส.พิกุล ชูศรี 16,318,174 0.92
17. นางละออ ตั้งคารวคุณ 14,980,411 0.84
18. นางอุทัยวรรณ เสวีกุล 14,000,000 0.79
19. นายประเสริฐ เสวีกุล 13,354,200 0.75
20. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 12,082,900 0.68
21. นางวรภา บุญยงรัตนากูล 9,800,000 0.55
22. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,794,600 0.55
23. นายสงวน สกุลวรรัตน์ 9,700,000 0.55
24. นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์ 9,697,609 0.55
25. นายวิพุธ มันตาดิลก 9,300,000 0.52
26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 9,208,900 0.52
27. นายทรงพล เตชะกรินทร์ 9,000,169 0.51