ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Investor Relations

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 447,571,626 25.19
2. LUCKY SECURITIES, INC. 143,661,366 8.09
3. นายนพพร วิฑูรชาติ 109,357,561 6.16
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 102,345,154 5.76
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 78,090,600 4.40
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 59,000,000 3.32
7. น.ส.อาทิตยา จันทรประภา 42,308,886 2.38
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,014,510 1.91
9. นางเกศินี วิฑูรชาติ 31,000,000 1.74
10. น.ส.ธัญจิรา พจน์เกษมสิน 26,092,352 1.47
11. นายอัคริม จันทรประภา 22,680,789 1.28
12. นางสุพรรณ วิฑูรชาติ 19,156,200 1.08
13. นางปาริชาต สุทธพงศ์ 17,750,580 1.00
14. ม.ล.เทวินธรา เทวกุล 16,800,000 0.95
15. น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 16,432,900 0.92
16. น.ส.พิกุล ชูศรี 16,318,174 0.92
17. นางละออ ตั้งคารวคุณ 14,980,411 0.84
18. น.ส.ศันสนีย์ วิจิตรไพศาล 13,094,800 0.74
19. นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร 12,362,020 0.70
20. นายวรุต ตันติพิภพ 11,525,200 0.65
21. นายประเสริฐ เสวีกุล 11,456,600 0.64
22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10,485,800 0.59
23. นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์ 9,853,109 0.55
24. นายสงวน สกุลวรรัตน์ 9,700,000 0.55