This printed article is located at https://investor-th.siamfuture.com/dividend_policy.html

Dividend

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
15/02/22 - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2022 - 31/12/2022
10/02/64 30/03/64 19/04/64 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/63 -31/12/63
12/02/63 31/03/63 16/04/63 เงินปันผล 0.22 บาท 01/01/62 -31/12/62
12/02/62 01/04/62 17/04/62 หุ้นปันผล 5:1 หุ้น 01/01/61 -31/12/61
12/02/62 01/04/62 17/04/62 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/61 -31/12/61
14/02/61 28/03/61 18/04/61 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/60-31/12/60
14/02/60 27/03/60 18/04/60 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/59-31/12/59
16/02/59 30/03/59 25/04/59 เงินปันผล 0.15 บาท
12/02/58 27/04/58 18/05/58 เงินปันผล 0.02223 บาท
12/02/58 27/04/58 18/05/58 หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
12/02/57 31/03/57 21/04/57 เงินปันผล 0.01389 บาท
12/02/57 31/03/57 21/04/57 หุ้นปันผล 8 : 1 หุ้น
14/02/56 02/04/56 23/04/56 เงินปันผล 0.01389 บาท
14/02/56 02/04/56 23/04/56 หุ้นปันผล 8 : 1 หุ้น
15/02/55 29/03/55 20/04/55 เงินปันผล 0.01389 บาท 01/01/54-31/12/54
15/02/55 29/03/55 20/04/55 หุ้นปันผล 8 : 1 หุ้น 01/01/54-31/12/54
15/02/54 30/03/54 22/04/54 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/53-31/12/53
16/02/53 31/03/53 23/04/53 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/52-31/12/52

นโยบายเงินปันผล :

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท

สําหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทนั้น จะคํานึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และความต้องการใช้เงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสําคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2022. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.