ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Investor Relations

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

พันบาท

ปี 2561 ปี 2560 การเปลี่ยนแปลง (%)
ปี 2561 - 2560
สินทรัพย์รวม 19,375,278 17,239,650 12%
หนี้สินรวม 6,782,922 6,095,417 11%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,592,356 11,144,233 13%
ทุนชำระเเล้ว 1,776,608 1,776,608 0%
รายได้รวม 2,684,891 2,872,343 (7%)
กำไรสุทธิ 1,653,713 1,841,096 (10%)
กำไรจากการดำเนินงาน 482,429 499,453 (3%)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)1 6.47 5.79  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)2 0.30 0.25  
อัตรากำไรสุทธิ 61.59% 64.10%  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 15.18% 19.29%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม4 9.03% 11.45%  
อัตราหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อทุน 0.20 0.20  
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 426,044 423,558 1%

หมายเหตุ

1 มูลค่าหุ้นตามบัญชี หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/จำนวนหุ้นสามัญ
2 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้นและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.30 บาทต่อหุ้น
3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) x 100%
4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) x 100%