ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Investor Relations

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

พันบาท

ปี 2562 ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง (%)
ปี 2562 - 2563
สินทรัพย์รวม 21,369,938 24,562,954 15%
หนี้สินรวม 6,909,043 8,389,923 21%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,460,895 16,173,031 11%
ทุนชำระเเล้ว 2,131,921 2,131,921 -
รายได้รวม 3,318,329 2,664,437 (20%)
กำไรสุทธิ 2,031,351 2,083,273 3%
กำไรจากการดำเนินงาน 615,588 397,831 (35%)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)1 6.26 7.01  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)2 0.22 0.20  
อัตรากำไรสุทธิ 61.22% 78,19%  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 16.35% 13.60%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม4 9.97% 9.07%  
อัตราหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อทุน 0.17 0.19  
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 441,158 430,628 (2%)

หมายเหตุ

1 มูลค่าหุ้นตามบัญชี หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/จำนวนหุ้นสามัญ
2 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) x 100%
4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) x 100%