ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Investor Relations

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท

ปี 2561 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง (%)
ปี 2561 - 2562
สินทรัพย์รวม 19,375,278 21,369,938 10%
หนี้สินรวม 6,782,922 6,909,043 2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,592,356 14,460,895 15%
ทุนชำระเเล้ว 1,776,608 2,131,921 20%
รายได้รวม 2,684,891 3,318,329 24%
กำไรสุทธิ 1,653,713 2,031,351 23%
กำไรจากการดำเนินงาน 482,429 615,588 28%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)1 6.47 6.26  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)2 0.30 0.22  
อัตรากำไรสุทธิ 61.59% 61.22%  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 15.18% 16.35%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม4 9.03% 9.97%  
อัตราหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อทุน 0.20 0.17  
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 426,044 441,158 4%

หมายเหตุ

1 มูลค่าหุ้นตามบัญชี หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/จำนวนหุ้นสามัญ
2 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) x 100%
4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คำนวณจาก (กำไรสุทธิ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) x 100%