ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Investor Relations

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น 1 จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) 620,985,971 29.13
2. Lucky Securities, Inc. 172,393,639 8.09
3. นายนพพร วิฑูรชาติ 131,829,073 6.18
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 122,814,184 5.76
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 93,828,720 4.40
6. Morgan Stanley & Co. International Plc 70,800,000 3.32
7. นางเกศินี วิฑูรชาติ 37,663,200 1.77
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,548,013 1.62
9. นางสาวธัญจิรา พจน์เกษมสิน 31,310,822 1.47
10. นางสาวอาทิตยา จันทรประภา 28,970,663 1.36

หมายเหตุ:

1 ผู้ถือหุ้นทั้ง 10 รายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นหมายเลข 3 และ 7 มีความสัมพันธ์ในฐานะหลานและอา

2 บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ คือ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ และนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

3 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ ส่วนเสียในลักษณะการถือหุ้นแทน (Nominee) ของบุคคลดังกล่าว อยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ Lucky Securities, Inc. และ Morgan Stanley & Co. International Plc. นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญในบริษัทฯ (อาทิ ไม่ได้ส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการในบริษัทฯ เป็นต้น)