ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Investor Relations

ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 463,421,226 26.08
2. LUCKY SECURITIES, INC. 143,661,366 8.09
3. นายนพพร วิฑูรชาติ 109,857,561 6.18
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 102,345,154 5.76
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 78,190,600 4.40
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 59,000,000 3.32
7. น.ส.อาทิตยา จันทรประภา 41,308,886 2.33
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 36,900,000 2.08
9. นางเกศินี วิฑูรชาติ 31,386,000 1.77
10. น.ส.ธัญจิรา พจน์เกษมสิน 26,092,352 1.47