ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Investor Relations

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น 1 จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 2 630,659,171 29.58
2. Lucky Securities, Inc. 3 630,659,171 8.09
3. นายนพพร วิฑูรชาติ 131,829,073 6.18
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 122,814,184 5.76
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 93,828,720 4.40
6. Morgan Stanley & Co. International Plc 3 70,800,000 3.32
7. น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน 50,892,630 2.39
8. นาง เกศินี วิฑูรชาติ 37,663,200 1.77
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,560,808 1.67
10. นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 30,000,000 1.41

หมายเหตุ:

1 ผู้ถือหุ้นทั้ง 10 รายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นหมายเลข 3 และ 7 มีความสัมพันธ์ในฐานะหลานและอา

2 บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ คือ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ และนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

3 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ ส่วนเสียในลักษณะการถือหุ้นแทน (Nominee) ของบุคคลดังกล่าว อยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ Lucky Securities, Inc. และ Morgan Stanley & Co. International Plc. นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญในบริษัทฯ (อาทิ ไม่ได้ส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการจัดการในบริษัทฯ เป็นต้น)