ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Investor Relations

ณ วันที่ 01 เมษายน 2563

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น 1 จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) 612,245,971 28.72
2. Lucky Securities, Inc. 3 172,393,639 8.09
3. นายนพพร วิฑูรชาติ 131,829,073 6.18
4. นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ 122,814,184 5.76
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 93,828,720 4.40
6. Morgan Stanley & Co. International Plc 3 70,800,000 3.32
7. นางเกศินี วิฑูรชาติ 37,663,200 1.77
8. นางสาวอาทิตยา จันทรประภา 37,370,663 1.75
9. นางสาวธัญจิรา พจน์เกษมสิน 31,310,822 1.47
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,106,728 1.32

หมายเหตุ:

1 ผู้ถือหุ้นทั้ง 10 รายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นหมายเลข 3 และ 8 มีความสัมพันธ์ในฐานะหลานและอา

2 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ คือ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ และ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

3 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะการถือหุ้นแทน (Nominee) ของบุคคลดังกล่าว อยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ Lucky Securities, Inc. และ Morgan Stanley & Co. International Plc. นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในบริษัทฯ (อาทิ ไม่ได้ส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการที่มีอานาจในการจัดการในบริษัทฯ เป็นต้น)