ภาพวีดีโอบริษัท

Investor Relations

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2563
11 สิงหาคม 2563

เวลา : 40:15 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563
25 มีนาคม 2563

เวลา : 37:14 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ประจำปี 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 01:01:33 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562
26 มีนาคม 2562

เวลา : 01:24:55 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2561
13 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 01:01:43 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2560
15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา : 44:24 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
21 มีนาคม 2560

เวลา : 58:40 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
24 มีนาคม 2559

เวลา : 54:09 นาที ดูออนไลน์